چقدر از مطالب این دوره مفید بوده است؟

چقدر مطالب این دوره را یاد گرفتید؟

کیفیت جزوات و منابع آموزشی ارائه شده را چگونه ارزیابی میکنید؟

اشراف کامل استاد بر محتوای درسی و داشتن طرح مناسب

توانایی تفهیم و انتقال مطالب درسی توسط استاد

حضور به موقع استاد و استفاده بهینه از وقت کلاس

پاسخگویی به موقع و منظم پشتیبان ها و استاد به تمرین ها و سوالات دانشجویان

آیا این دوره را به دوستان خود معرفی میکنید؟