تحلیل آموز *نماد زکوثر*

🔹تحلیل آموز
🔸نماد شرکت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر
👨🏻‍💻تحلیلگر:شروین ورجاوند

X