تحلیل آموز *تبدیل سطوح حمایت و مقاومت* و *پولبک*

🔹تحلیل آموز

🔸تبدیل سطوح حمایت و مقاومت
🔸پولبک

نمادها:خگستر-ارفع-وبهمن

👨🏻‍💻تحلیلگر:سامان منتظری

 

X