تاریخ :پنج شنبه 20 آبان 1400

موضوع رادیو : مهارت هایی که شما بدان نیاز دارید

مهمان : محمد ایزدی

تاریخ : دوشنبه 2 آذر 1400

موضوع رادیو : روانشناسی معامله گر

مهمان : برزو حق شناس

مجری : محمد ایزدی

تاریخ : 28 تیر

موضوع رادیو : سبک زندگی یک تریدر

مهمان : برزو حق شناس

مجری : محمد ایزدی

تاریخ : 21 فروردین

موضوع رادیو : خرافات در بورس

مهمان : پشوتن مشهوری نژاد

تاریخ :26 فروردین

موضوع رادیو : گرگ وال استریت

مهمان : نیکان نظامی

تاریخ :22 فروردین

موضوع رادیو : ترید

مهمان : کیاوش کاویانی و نیکان نظامی