4-فصل چهارم: اندیکاتورها 
1-4- مبانی اندیکاتورها 
1-1-4 طبقه‌بندی اندیکاتورها 
2-1-4 اندیکاتورهای متقدم و متاخر  
2-4- اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)
1-2-4 میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) 
2-2-4 نحوه تشخیص روند با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک    
3-2-4 پارامترها و تنظیمات میانگین متحرک    
4-2-4 دوره تناوب میانگین متحرک   
5-2-4 میانگین متحرک به عنوان حدضرر 
6-2-4 سیستم معاملاتی شامل دو میانگین متحرک تند و کند 
7-2-4 فهرست نکات اندیکاتور میانگین متحرک   
3-4- اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)
1-3-4 واریانس و انحراف از معیار (Variance and Standard Deviation) 
2-3-4 معرفی باند بولینگر 
3-3-4 تشخیص روند با استفاده از باند بولینگر  
4-3-4 سیگنال‌های خرید و فروش بولینگر  
5-3-4 باز و بسته شدن باند بولینگر  
6-3-4 عبور قیمت از خط میانی بولینگر  
7-3-4  واگرایی در باند بولینگر(Divergence)  
8-3-4  فشردگی باند بولینگر(Squeeze) 
9-3-4  فهرست نکات باند بولینگر  
4-4- اندیکاتور شاخص قدرت نسبی(RSI)  
1-4-4 فلسفه و روانشناسی اندیکاتور RSI
2-4-4 معرفی اندیکاتور RSI
3-4-4 معامله‌گری بوسیله اندیکاتورRSI 
4-4-4 اهمیت سطوح 30% – 50% – 70%    
5-4-4 سیستم معاملاتی اندیکاتور RSI  
6-4-4 سیگنال نوسان ناقص (Failure Swing)  
7-4-4 ترکیب دو اندیکاتور RSI با دوره‌های تند و کند 
8-4-4 سیستم معاملاتی ترکیبی میانگین‌های متحرک و RSI های تند و کند
9-4-4 RSI و پترن‌های تکنیکال  
10-4-4 فهرست نکات اندیکاتور RSI
5-4- اندیکاتور استوکاستیک Stochastic 
1-5-4 فلسفه و روانشناسی استوکاستیک   
2-5-4 معرفی اندیکاتور استوکاستیک    
3-5-4 معامله‌گری با استوکاستیک   
4-5-4 مقایسه استوکاستیک و RSI
5-5-4 اندیکاتور جدید StochRSI
6-5-4 فهرست نکات اندیکاتور استوکاستیک  
6-4- اندیکاتور MACD 
1-6-4 فلسفه و روانشناسی اندیکاتور مکدی  
2-6-4 معرفی اندیکاتور مکدی   
3-6-4 روش معامله‌گری بوسیله مکدی   
4-6-4 اندازه‌گیری قدرت روند بوسیله مکدی   
5-6-4 پارامترها و تنظیمات مکدی 
6-6-4 سیستم معاملاتی مکدی   
7-6-4 واگرایی یا دیورژانس (Divergence) 
8-6-4 عوامل موثر بر قدرت و اعتبار واگرایی  
9-6-4 نقض شدن واگرایی (Failed Divergence)  
10-6-4 مکدی و الگوهای بازگشتی   
11-6-4 واگرایی مخفی (Hidden Divergence) 
12-6-4 مکدی در بازارهای رنج  
13-6-4 مکدی و پیوت‌های ماژور  
14-6-4 فهرست نکات اندیکاتور مکدی   
5- فیبوناچی  
1-5- مقدمه و تاریخچه  
2-5- آشنایی با ابزار فیبوناچی  
3-5- ابزار فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonachi Retracement)
4-5- انواع ابزارهای فیبوناچی Extention و Retracement
5-5- نکات فیبوناچی   
1-5-5 مثال‌هایی از کاربرد فیبوناچی در معامله‌گری 
6-5- الگوی AB=CD   
7-5- روش همپوشانی فیبوناچی‌ها 
8-5- فهرست نکات فیبوناچی   
6- الگوهای هارمونیک    
1-6- الگوی هارمونیک ABCD و مشتقات آن  
2-6- الگوی هارمونیک XABCD   
1-2-6 الگوی هارمونیک گارتلی (GARTTLY)  
2-2-6 الگوی هارمونیک خفاش (BAT)  
3-2-6 الگوی هارمونیک پروانه (BUTTERFLY)  
4-2-6 الگوی خرچنگ (CRAB)
3-6- الگوهای هارمونیک کلاس A و B   
1-3-6الگوی کوسه (SHARK)
4-6- فهرست نکات الگوهای هارمونیک